česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
single
svobodný/á
Rodinný stav
married
ženatý/vdaná
Rodinný stav
separated
odděleni
Rodinný stav
divorced
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
in a civil union
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
unmarried partners
nesezdaní partneři
Rodinný stav
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Rodinný stav
widowed
vdovec/vdova
Rodinný stav
Do you have children?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
Teoretický test
Druh testu
driving test
Praktický test
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
adresu
Co byste chtěli změnit
name
jméno
Co byste chtěli změnit
photo
fotografii
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
ztracený
Problém s řidičským průkazem
stolen
ukradený
Problém s řidičským průkazem
damaged
zničený
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky