thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Bydlení

Bydlení - Pronájem

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Uvádět, že si chcete něco pronajmout
room
ห้องพัก
Druh ubytování
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Druh ubytování
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Druh ubytování
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Druh ubytování
semi-detached house
บ้านแฝด
Druh ubytování
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Druh ubytování
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Dotaz, kolik stojí nájem
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Dotaz o záloze
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Stav bytu
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Stav bytu
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Dotaz, jaké renovace byly udělány
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Dotaz, jestli všechno funguje
the plumbing
ท่อประปา
Vybavení
the heating
เครื่องทำความร้อน
Vybavení
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Dotaz, kdo má na starost opravy
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Dotaz, kolik nabídek měl daný dům
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Dotaz, proč se tento dům prodává
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek