čínsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primer nombre
名字
Křestní jméno žadatele
Apellido
Příjmení žadatele
Fecha de nacimiento
生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Lugar de nacimiento
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidad
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
婚姻状况
Aktuální rodinný stav žadatele
Soltero(a)
单身
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
已婚
Mít manžela či manželku
Viudo(a)
丧偶
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Dirección
地址
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Teléfono
电话
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
电子邮箱
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Página Web
网址
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Escuela Primaria
小学
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escuela para niños entre 13 y 16 años
初中
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Secundaria
高中
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Universidad
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
托儿所
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
幼儿学校
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Escuela Secundaria
小学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidad
高等中学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiencia laboral en...
在...的工作经历
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Pasantía en...
在...的实习经历
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabajo voluntario en...
在...的志愿者服务工作
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Buena comprensión oral y escrita de...
良好的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluidez oral y escrita en...
流利的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conocimientos de informática
通晓计算机技能
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
出色的交流/谈判/表达能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiarizado(a) con CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
目前持有...驾驶执照
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto