čínsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Antaŭnomo
名字
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Příjmení žadatele
Naskiĝdato
生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Naskiĝejo
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Ŝtataneco
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
Edzecostato
婚姻状况
Aktuální rodinný stav žadatele
Senedza
单身
Neprovdaný, ani ve vztahu
Edziĝinta
已婚
Mít manžela či manželku
Vidvo/vidvino
丧偶
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adreso
地址
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefonnumero
电话
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Retpoŝto
电子邮箱
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Retpaĝaro
网址
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Malalta lernejo
小学
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazio
初中
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceo
高中
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegio
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Infanejo
托儿所
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Malalta lernejo
幼儿学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Meza lernejo
小学
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnazio
中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Liceo
高等中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitato
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Labora sperto ĉe...
在...的工作经历
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Staĝo ĉe...
在...的实习经历
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Volontula laboro ĉe...
在...的志愿者服务工作
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
良好的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
流利的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Legoscia en komputilo
通晓计算机技能
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
出色的交流/谈判/表达能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Familiareco kun CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Kondukpermesilo...
目前持有...驾驶执照
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto