korejsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

เรียน ท่าน
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
้เรียน ท่าน
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
เรียน ท่านทั้งหลาย
관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
เรียน คุณสมิทธิ์
김철수님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno známé
เรียน คุณ สมิทธิ์
최수경님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
เรียน คุณ สมิทธิ์
최수경님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
เรียน คุณสมิทธิ์
최수경님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu