italsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Αγαπητέ κύριε,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Αγαπητή κυρία,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
A chi di competenza,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... εξ αρχής έδειξε ότι...
...si è distinto/a più volte per...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Είναι υπεύθυνο άτομο.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
È estremamente portato per...
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Ha sempre preso parte attiva in...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
I suoi doveri principali erano:
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu