čínsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Geachte heer
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
很高兴可以为...做推荐
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
在他...时加入...,我和他初次认识
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
我毫不犹豫为...写推荐信
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
我很高兴能为...写推荐信
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... onderscheidde zich door ...
...以...区别于其他人
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
他/她最大的才能在于...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
他/她拥有众多技能。
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
他/她能很好的处理各种责任。
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
他/她在...方面拥有广泛知识
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
他/她总是积极参加...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
他/她的主要职责是...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
他/她每周的工作包括...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...总能高质量地按时完成工作。
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu