česky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... vynikal(a) v... .
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
On/ona řeší problémy efektivně.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
On/ona má obsáhnou znalost...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
On/ona je iniciativní v... .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu