korejsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
관계자님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
관계자님께 드립니다.
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
관계자분들께 드립니다.
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분(들)께 드립니다.
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
김철수님께 드립니다.
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
최수경님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
최수경님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
최수경님께 드립니다.
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...distingis per...
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Lia/ŝia plej granda talento estas...
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Li/ŝi havas grandan scion de....
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu