čínsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
很高兴可以为...做推荐
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
在他...时加入...,我和他初次认识
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
我毫不犹豫为...写推荐信
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
我很高兴能为...写推荐信
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...distingis per...
...以...区别于其他人
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Lia/ŝia plej granda talento estas...
他/她最大的才能在于...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
他/她拥有众多技能。
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
他/她能很好的处理各种责任。
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
Li/ŝi havas grandan scion de....
他/她在...方面拥有广泛知识
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
他/她总是积极参加...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
他/她的主要职责是...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
他/她每周的工作包括...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
...总能高质量地按时完成工作。
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu