anglicky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

尊敬的先生,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
很高兴可以为...做推荐
I am delighted to be called upon as a reference for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
在他...时加入...,我和他初次认识
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
我毫不犹豫为...写推荐信
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
我很高兴能为...写推荐信
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...以...区别于其他人
...distinguished himself / herself by…
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
他/她最大的才能在于...
His / her greatest talent is / lies in…
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
He / she is a creative problem-solver.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
他/她拥有众多技能。
He / she has a broad range of skills.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
他/她能清楚地表达自己的想法。
He / she communicates his / her ideas clearly.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
他/她能很好的处理各种责任。
He / she handles responsibility well.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
他/她在...方面拥有广泛知识
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
他/她总是积极参加...
He / she always takes an active role in… .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
他/她的主要职责是...
His / her main responsibilities were…
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
他/她每周的工作包括...
His / her weekly tasks involved…
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...总能高质量地按时完成工作。
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
我认为...应该被优先考虑,因为...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu