portugalsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... vynikal(a) v... .
... distinguiu-se por ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
O seu maior talento é ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
On/ona řeší problémy efektivně.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
On/ona má obsáhnou znalost...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
On/ona je iniciativní v... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Suas principais responsabilidades eram...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu