čínsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Vážený pane,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
很高兴可以为...做推荐
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
在他...时加入...,我和他初次认识
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
我毫不犹豫为...写推荐信
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
我很高兴能为...写推荐信
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... vynikal(a) v... .
...以...区别于其他人
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
他/她最大的才能在于...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
On/ona řeší problémy efektivně.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
他/她拥有众多技能。
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
他/她能很好的处理各种责任。
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
On/ona má obsáhnou znalost...
他/她在...方面拥有广泛知识
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
On/ona je iniciativní v... .
他/她总是积极参加...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
他/她的主要职责是...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
他/她每周的工作包括...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...总能高质量地按时完成工作。
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu