anglicky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Vážený pane,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Vážená paní,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu