švédsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Bästa frun,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
I am delighted to be called upon as a reference for…
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...distinguished himself / herself by…
... utmärkte sig genom att ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
His / her greatest talent is / lies in…
Hens största talang är / finns inom ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
He / she is a creative problem-solver.
Hen är en kreativ problemlösare.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
He / she has a broad range of skills.
Hen har en bred kompetens.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
He / she handles responsibility well.
Hen hanterar ansvar väl.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
He / she always takes an active role in… .
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
His / her main responsibilities were…
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
His / her weekly tasks involved…
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu