maďarsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu