arabsky | Fráze - Přihláška | Referenční dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Referenční dopis - Úvod

Dear Sir,
سيدي المحترم،
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
السيدة المحترمة،
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
السادة المحترمون،
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
عزيزي السيد رامي،
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
عزيزتي السيدة رامي،
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
عزيزتي السيدة نادية،
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
I am delighted to be called upon as a reference for…
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I first became acquainted with...in..., when he joined...
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Používá se při uvádění podrobností o tom, jak daného uchazeče zná
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Používá se pro uvedení podrobností o tom, jak uchazeče zná
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
Používá se jako úvodní fráze, když se mu/jí dobře pracovalo s osobou, pro kterou referenční dopis píše

Referenční dopis - Soubor dovedností

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Používá se k popisu pozitivních aspektů osobnosti uchazeče
...distinguished himself / herself by…
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
Používá se k vysvětlení hlavních pozitivních atributů, které uchazeč prokázal
His / her greatest talent is / lies in…
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Slouží k poukázání na hlavní přednosti kandidáta
He / she is a creative problem-solver.
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
Používá se k popisu kandidáta, který snadno přijímá a řeší problémy
He / she has a broad range of skills.
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Používá se k popisu kandidáta, který disponuje rozsáhlým souborem dovedností
He / she communicates his / her ideas clearly.
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
Používá se k popisu kandidáta s dobrými komunikačními schopnostmi
He / she handles responsibility well.
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Používá se k popisu kandidáta, který může dobře řídit tým/projekt a který funguje dobře pod tlakem
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Používá se k popisu toho, jaké dovedností může již kandidát nabídnout
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Používá se pro poskytnutí přesných informací týkajících se schopností uchazeče
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Používá se k popisu nejlepších kvalit uchazeče.
He / she always takes an active role in… .
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Používá se k popisu kandidáta, který je aktivní a má rád být zapojen do práce
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
Používá se k popisu bystrého a dynamického kandidáta, velmi zdvořilé

Referenční dopis - Pracovní zodpovědnosti

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil, a co to obsahovalo
His / her main responsibilities were…
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Používá se pro udání seznamu úkolů, který kandidát podstoupil
His / her weekly tasks involved…
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Používá se pro udání seznamu týdenních úkolů, který kandidát podstoupil

Referenční dopis - Hodnocení

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Používá se pro velmi kladné hodnocení kandidáta
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
Používá se pro kladné hodnocení kandidáta
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Používá se pro negativní aspekt při hodnocení kandidáta
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Používá se k doporučení kandidáta z konkrétních důvodů, velmi pozitivní způsob, jak zhodnotit kandidáta

Referenční dopis - Závěr

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Slouží k ukončení velmi pozitivního referenčního dopisu
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Používá se, když člověk nemá pocit, že kandidát je vhodný pro danou práci
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Slouží k ukončení pozitivního referenčního dopisu