esperantsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Jag skriver gällande er annons på ...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mina främsta styrkor är ...
Miaj fortoj estas...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mitt kompetensområde är ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mi havas bonegan komandon de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mi havas mezan scion de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jag är en erfaren användare av ...
Mi estas sperta uzanto de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
God slutledningsförmåga
Dedukta rezonado
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logiskt tänkande
Logika rezonado
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytisk förmåga
Analizaj kapabloj
Schopnost detailně hodnotit
Bra samarbetsförmåga
Bonaj interhomaj kapabloj
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Bra förhandlingsteknik
Negocadaj kapabloj
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Bra presentationsteknik
Prezentaj kapabloj
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Vi povas akiri referencojn el...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Vördsamt,
Altestime,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem