česky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Bäste herrn,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr eller fru,
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Jag skriver gällande er annons på ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mina främsta styrkor är ...
Moje silné stránky jsou...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mitt kompetensområde är ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mám výbornou znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mám znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Jag är en erfaren användare av ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Výborné komunikační schopnosti
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
God slutledningsförmåga
Dedukce
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logiskt tänkande
Logické myšlení
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytisk förmåga
Analytické schopnosti
Schopnost detailně hodnotit
Bra samarbetsförmåga
Dobré interpersonální schopnosti
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Bra förhandlingsteknik
Vyjednávací schopnosti
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Bra presentationsteknik
Prezentační dovednosti
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
S pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Vördsamt,
S úctou,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem