dánsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
Til hvem dette ankommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Quisiera postularme para el puesto de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mis puntos fuertes son...
Mine styrker er...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mi área de conocimiento es...
Mit ekspertområde er...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Tengo un manejo excelente de...
Jeg råder fremragende over...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jeg har en fungerende viden om...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excelentes habilidades de comunicación
Fremragende kommunikations evner
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Razonamiento deductivo
Deduktiv argumentation
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Razonamiento lógico
Logisk tænkning
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Capacidad de análisis
Analytiske evner
Schopnost detailně hodnotit
Buena comunicación interpersonal
Gode interpersonel evner
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Aptitudes de negociación
Forhandlings evner
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Habilidad para hablar en público
Præsentations evner
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Encontrará mi currículo adjunto.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referencer kan rekvieres fra...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jeg er ledig til et interview den...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
Med respekt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saludos,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem