česky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Quisiera postularme para el puesto de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mis puntos fuertes son...
Moje silné stránky jsou...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mi área de conocimiento es...
Moje oblast odborných znalostí je...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Tengo un manejo excelente de...
Mám výbornou znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Mám znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excelentes habilidades de comunicación
Výborné komunikační schopnosti
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Razonamiento deductivo
Dedukce
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Razonamiento lógico
Logické myšlení
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Capacidad de análisis
Analytické schopnosti
Schopnost detailně hodnotit
Buena comunicación interpersonal
Dobré interpersonální schopnosti
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Aptitudes de negociación
Vyjednávací schopnosti
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Habilidad para hablar en público
Prezentační dovednosti
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Encontrará mi currículo adjunto.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Se despide cordialmente,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
S pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
S úctou,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saludos,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem