anglicky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Distinguido Señor:
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Distinguidos Señores:
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Quisiera postularme para el puesto de...
I would like to apply for the position of…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
I am particularly interested in this job, as…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
I would like to work for you, in order to…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mis puntos fuertes son...
My strengths are…
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
I would be well suited to the position because…
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mi área de conocimiento es...
My area of expertise is…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Whilst working at… I became highly competent in…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Even under pressure I can maintain high standards.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
My native language is…, but I can also speak…
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Tengo un manejo excelente de...
I have an excellent command of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Manejo el... en un contexto de trabajo.
I have a working knowledge of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
I have …years experience of working…
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
I am an experienced user of…
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
I believe I possess the right combination of...and… .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excelentes habilidades de comunicación
Excellent communication skills
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Razonamiento deductivo
Deductive reasoning
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Razonamiento lógico
Logical thinking
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Capacidad de análisis
Analytical skills
Schopnost detailně hodnotit
Buena comunicación interpersonal
Good interpersonal skills
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Aptitudes de negociación
Negotiation skills
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Habilidad para hablar en público
Presentation skills
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Encontrará mi currículo adjunto.
Please find my résumé / CV attached.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
I can supply references from…if required.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Las referencias pueden ser solicitadas a...
References can be requested from…
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
I am available for interview on…
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Se despide cordialmente,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
Respectfully yours,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saludos,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem