německy | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Уважаемый г-н ...
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Прошу принять меня на должность...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Мои сильные стороны:...
Zu meinen Stärken zählen...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Я специализируюсь на...
Mein Fachgebiet ist...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
За время работы в ... я развил свои навыки...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Мой родной язык..., я также говорю по...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Я отлично владею...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Я свободно говорю по...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Я являюсь продвинутым пользователем...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Отличные коммуникативные навыки
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Логическая аргументация
schlussfolgerndes Denken
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Логическое мышление
logisches Denken
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Аналитические способности
analytische Fähigkeiten
Schopnost detailně hodnotit
Высокие личностные качества
hohe soziale Kompetenz
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Переговорческие навыки
Verhandlungsgeschick
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Презентационные навыки
Präsentationsfähigkeiten
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Я свободен...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
С уважением...
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением ваш...
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Hochachtungsvoll
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
С уважением...
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem