italsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Уважаемый г-н ...
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Прошу принять меня на должность...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Мои сильные стороны:...
I miei punti di forza sono...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Я специализируюсь на...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
За время работы в ... я развил свои навыки...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Мой родной язык..., я также говорю по...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Я отлично владею...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Я свободно говорю по...
Sto imparando...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Я являюсь продвинутым пользователем...
Sono un(') utente esperto/a di...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Отличные коммуникативные навыки
Eccellenti doti comunicative
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Логическая аргументация
Capacità deduttive e di ragionamento
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Логическое мышление
Capacità logiche
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Аналитические способности
Capacità analitiche
Schopnost detailně hodnotit
Высокие личностные качества
Ottime abilità interpersonali
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Переговорческие навыки
Capacità di negoziazione
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Презентационные навыки
Capacità di presentazione
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
In allegato trova il mio cv.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Я свободен...
Sono disponibile per un colloquio...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
С уважением...
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением ваш...
Cordialmente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
I miei più cordiali saluti,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
С уважением...
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem