dánsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Уважаемый г-н ...
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Til hvem dette ankommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Прошу принять меня на должность...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Мои сильные стороны:...
Mine styrker er...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Я специализируюсь на...
Mit ekspertområde er...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
За время работы в ... я развил свои навыки...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Мой родной язык..., я также говорю по...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Я отлично владею...
Jeg råder fremragende over...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Я свободно говорю по...
Jeg har en fungerende viden om...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jeg er en erfaren bruger af...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Отличные коммуникативные навыки
Fremragende kommunikations evner
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Логическая аргументация
Deduktiv argumentation
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Логическое мышление
Logisk tænkning
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Аналитические способности
Analytiske evner
Schopnost detailně hodnotit
Высокие личностные качества
Gode interpersonel evner
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Переговорческие навыки
Forhandlings evner
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Презентационные навыки
Præsentations evner
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referencer kan rekvieres fra...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Я свободен...
Jeg er ledig til et interview den...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
С уважением...
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением ваш...
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Med respekt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
С уважением...
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem