anglicky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Я нашел ваше обявление в... ... числа
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Прошу принять меня на должность...
I would like to apply for the position of…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
I am particularly interested in this job, as…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
I would like to work for you, in order to…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Мои сильные стороны:...
My strengths are…
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
I would be well suited to the position because…
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Я специализируюсь на...
My area of expertise is…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
За время работы в ... я развил свои навыки...
Whilst working at… I became highly competent in…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Even under pressure I can maintain high standards.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Мой родной язык..., я также говорю по...
My native language is…, but I can also speak…
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Я отлично владею...
I have an excellent command of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Я свободно говорю по...
I have a working knowledge of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
I have …years experience of working…
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Я являюсь продвинутым пользователем...
I am an experienced user of…
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Отличные коммуникативные навыки
Excellent communication skills
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Логическая аргументация
Deductive reasoning
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Логическое мышление
Logical thinking
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Аналитические способности
Analytical skills
Schopnost detailně hodnotit
Высокие личностные качества
Good interpersonal skills
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Переговорческие навыки
Negotiation skills
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Презентационные навыки
Presentation skills
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Please find my résumé / CV attached.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
I can supply references from…if required.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
References can be requested from…
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Я свободен...
I am available for interview on…
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
С уважением...
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением ваш...
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
С уважением...
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem