čínsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Stimate Domn,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Stimate Domn/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Stimați Domni,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
În atenția cui este interesat,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Stimată Domnișoară Popescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dragă Andrei Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Aș dori să aplic pentru poziția de...
我想申请...一职
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
我对此工作很感兴趣,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
我想为您工作,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Punctele mele forte sunt...
我的强项是...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
我很适合这个职位,因为...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Domeniul meu de bază este...
我的专长是…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
即使在压力下我也能保持高标准。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
我的母语是...,但我也会说...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Stăpânesc foarte bine...
我熟练掌握...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Cunosc la nivel mediu...
我能用...语进行工作交流
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Am...ani de experienţă în domeniul...
我在...领域有...年工作经验
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Sunt un utilizator experimentat de...
我是...的熟练使用者
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Abilităţi de comunicare excelente.
出色的沟通技能
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Gândire deductivă.
演绎推理能力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Gândire logică.
逻辑性思考
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Abilităţi analitice.
分析技能
Schopnost detailně hodnotit
Abilităţi interpersonale bune.
良好的人际交往技能
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Abilităţi de negociere
谈判技能
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Abilităţi în adresarea către un public larg.
观点陈述能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
附件中含有我的个人简历。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referinţele pot fi solicitate de la...
可以从...处获得推荐信
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
我可以在...的时候接受面试
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Cu stimă,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Cu respect,
肃然至上
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Toate cele bune,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem