řecky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Αξιότιμε κύριε,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Αξιότιμη κυρία,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quem possa interessar,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Meus pontos fortes são...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Η ειδικότητά μου είναι...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Eu tenho experiência em /com ...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excelente habilidade de comunicação
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Raciocínio dedutivo
Επαγωγική λογική
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Pensamento lógico
Λογική σκέψη
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Habilidades analíticas
Αναλυτικές ικανότητες
Schopnost detailně hodnotit
Bom relacionamento interpessoal
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Habilidades de negociação
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Habilidades de comunicação
Ικανότητες παρουσίασης
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Estou disponível para entrevista em ..
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Cordialmente,
Με εκτίμηση,
Formální, jméno příjemce neznámé
Atenciosamente,
Με εκτίμηση,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Com elevada estima,
Με εκτίμηση,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Lembranças,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem