korejsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Szanowny Panie,
존경하는 관계자 분께
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Szanowna Pani,
존경하는 관계자 분께
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분께
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Szanowny Panie,
존경하는 김철수 님께
Formální, příjemce muž, jméno známé
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Szanowny Panie,
친애하는 최현우님께
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
...에 지원하고 싶습니다.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Moje mocne strony to ...
저의 장점은 ... 입니다.
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Biegle posługuję się programem/programami...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Rozumowanie dedukcyjne
추론 이해 능력
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logiczne myślenie
논리적인 사고능력
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Zdolności analityczne
분석 능력
Schopnost detailně hodnotit
Zdolności interpersonalne
좋은 사교성
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Zdolności negocjacyjne
협정 능력
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Umiejętność prezentacji
프리젠테이션 능력
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Referencje na żądanie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referencje na żądanie od ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formální, jméno příjemce neznámé
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formální, velmi používané, příjemce známý
Z poważaniem,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Pozdrawiam,
감사합니다. ...씨.
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem