korejsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Geachte heer
존경하는 관계자 분께
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Geachte mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Geachte heer, mevrouw
존경하는 관계자 분께
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Geachte dames en heren
존경하는 관계자 분(들)께
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Geachte heer Jansen
존경하는 김철수 님께
Formální, příjemce muž, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Geachte mevrouw Jansen
존경하는 김희연 님께
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Beste meneer Jansen
친애하는 최현우님께
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Ik solliciteer naar de functie van ...
...에 지원하고 싶습니다.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mijn sterke punten zijn ...
저의 장점은 ... 입니다.
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mijn vakgebied is ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Ik beschik over een goede beheersing van ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ik heb ... jaren ervaring als ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Ik beschik over goede kennis van ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Uitstekende communicatieve vaardigheden
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Analytisch denkvermogen
추론 이해 능력
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logisch denkvermogen
논리적인 사고능력
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analytische vaardigheden
분석 능력
Schopnost detailně hodnotit
Goede intermenselijke vaardigheden
좋은 사교성
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Onderhandelingsvaardigheden
협정 능력
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Presentatievaardigheden
프리젠테이션 능력
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formální, jméno příjemce neznámé
Met vriendelijke groet,
... (이름) 드림
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hoogachtend,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Met de beste groeten,
감사합니다. ...씨.
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem