švédsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Zu meinen Stärken zählen...
Mina främsta styrkor är ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mein Fachgebiet ist...
Mitt kompetensområde är ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Jag är en erfaren användare av ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Utmärkt kommunikationsförmåga
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
schlussfolgerndes Denken
God slutledningsförmåga
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
logisches Denken
Logiskt tänkande
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
analytische Fähigkeiten
Analytisk förmåga
Schopnost detailně hodnotit
hohe soziale Kompetenz
Bra samarbetsförmåga
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Verhandlungsgeschick
Bra förhandlingsteknik
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Präsentationsfähigkeiten
Bra presentationsteknik
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Mit freundlichen Grüßen
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Vördsamt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Herzliche Grüße
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem