finsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Hyvä Rouva,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvä vastaanottaja,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Zu meinen Stärken zählen...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mein Fachgebiet ist...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Minulla on hyvät perustaidot...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Erinomainen kyky kommunikoida
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
schlussfolgerndes Denken
Deduktiivinen ajattelu
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
logisches Denken
Looginen ajattelu
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
analytische Fähigkeiten
Analyyttiset taidot
Schopnost detailně hodnotit
hohe soziale Kompetenz
Hyvät ihmissuhdetaidot
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Verhandlungsgeschick
Neuvottelukyvyt
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Präsentationsfähigkeiten
Esiintymistaidot
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Suosituksia voi pyytää...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Olen saatavilla haastatteluun...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Mit freundlichen Grüßen
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Kunnioittavasti,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Herzliche Grüße
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem