esperantsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr,
Estimata sinjoro,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Estimata sinjorino,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimataj sinjoroj,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Estimata sinjoro Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Estimata John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Zu meinen Stärken zählen...
Miaj fortoj estas...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mein Fachgebiet ist...
Mia areo de kompetenteco estas...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Mi havas bonegan komandon de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Mi havas mezan scion de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Mi estas sperta uzanto de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
schlussfolgerndes Denken
Dedukta rezonado
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
logisches Denken
Logika rezonado
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
analytische Fähigkeiten
Analizaj kapabloj
Schopnost detailně hodnotit
hohe soziale Kompetenz
Bonaj interhomaj kapabloj
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Verhandlungsgeschick
Negocadaj kapabloj
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Präsentationsfähigkeiten
Prezentaj kapabloj
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Vi povas akiri referencojn el...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Altestime,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem