česky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Zu meinen Stärken zählen...
Moje silné stránky jsou...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mein Fachgebiet ist...
Moje oblast odborných znalostí je...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Mám výbornou znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Mám znalost...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
schlussfolgerndes Denken
Dedukce
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
logisches Denken
Logické myšlení
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
analytische Fähigkeiten
Analytické schopnosti
Schopnost detailně hodnotit
hohe soziale Kompetenz
Dobré interpersonální schopnosti
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Verhandlungsgeschick
Vyjednávací schopnosti
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Präsentationsfähigkeiten
Prezentační dovednosti
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem