anglicky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Sehr geehrter Herr,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
I would like to apply for the position of…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
I am particularly interested in this job, as…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
I would like to work for you, in order to…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Zu meinen Stärken zählen...
My strengths are…
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ich eigne mich für diese Position, weil...
I would be well suited to the position because…
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mein Fachgebiet ist...
My area of expertise is…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Even under pressure I can maintain high standards.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
My native language is…, but I can also speak…
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
I have an excellent command of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
I have a working knowledge of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
I have …years experience of working…
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
I am an experienced user of…
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
I believe I possess the right combination of...and… .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Excellent communication skills
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
schlussfolgerndes Denken
Deductive reasoning
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
logisches Denken
Logical thinking
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
analytische Fähigkeiten
Analytical skills
Schopnost detailně hodnotit
hohe soziale Kompetenz
Good interpersonal skills
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Verhandlungsgeschick
Negotiation skills
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Präsentationsfähigkeiten
Presentation skills
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Please find my résumé / CV attached.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
I can supply references from…if required.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
References can be requested from…
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
I am available for interview on…
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Mit freundlichen Grüßen
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
Respectfully yours,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Herzliche Grüße
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem