anglicky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
I would like to apply for the position of…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
I am particularly interested in this job, as…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
I would like to work for you, in order to…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Erősségeim ...
My strengths are…
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
I would be well suited to the position because…
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Szakterületem a ....
My area of expertise is…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Even under pressure I can maintain high standards.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
My native language is…, but I can also speak…
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Magas szinten beszélek...
I have an excellent command of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Középszinten beszélek....
I have a working knowledge of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
I have …years experience of working…
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
I am an experienced user of…
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
I believe I possess the right combination of...and… .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Kiváló kommunikációs készség
Excellent communication skills
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deduktív érvelés
Deductive reasoning
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logikus gondolkodás
Logical thinking
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analitikus készségek
Analytical skills
Schopnost detailně hodnotit
Jó interperszonális készség
Good interpersonal skills
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Jó tárgyalási készség
Negotiation skills
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentation skills
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Please find my résumé / CV attached.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
I can supply references from…if required.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
References can be requested from…
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Számomra egy interjú megfelelne a ...
I am available for interview on…
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem