nizozemsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

존경하는 관계자 분께
Geachte heer
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
존경하는 관계자 분께
Geachte mevrouw
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
존경하는 관계자 분께
Geachte heer, mevrouw
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
존경하는 관계자 분(들)께
Geachte dames en heren
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
존경하는 관계자 분(들)께
Geachte dames en heren
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
존경하는 김철수 님께
Geachte heer Jansen
Formální, příjemce muž, jméno známé
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 최현우님께
Beste meneer Jansen
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
...에 지원하고 싶습니다.
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
저의 장점은 ... 입니다.
Mijn sterke punten zijn ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mijn vakgebied is ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Ik beschik over goede kennis van ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
추론 이해 능력
Analytisch denkvermogen
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
논리적인 사고능력
Logisch denkvermogen
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
분석 능력
Analytische vaardigheden
Schopnost detailně hodnotit
좋은 사교성
Goede intermenselijke vaardigheden
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
협정 능력
Onderhandelingsvaardigheden
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
프리젠테이션 능력
Presentatievaardigheden
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
... (이름) 드림
Met vriendelijke groet,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (이름) 드림
Met vriendelijke groet,
Formální, velmi používané, příjemce známý
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hoogachtend,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
감사합니다. ...씨.
Met de beste groeten,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem