anglicky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

존경하는 관계자 분께
Dear Sir,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
존경하는 관계자 분께
Dear Madam,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
존경하는 관계자 분께
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
존경하는 관계자 분(들)께
Dear Sirs,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
존경하는 관계자 분(들)께
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
존경하는 김철수 님께
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
존경하는 김희연 님께
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
존경하는 김희연 님께
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
존경하는 김희연 님께
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
친애하는 최현우님께
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
...에 지원하고 싶습니다.
I would like to apply for the position of…
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
I am particularly interested in this job, as…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
I would like to work for you, in order to…
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
저의 장점은 ... 입니다.
My strengths are…
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
I would be well suited to the position because…
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
My area of expertise is…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Whilst working at… I became highly competent in…
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Even under pressure I can maintain high standards.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
My native language is…, but I can also speak…
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
I have an excellent command of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
I have a working knowledge of…
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
I have …years experience of working…
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
I am an experienced user of…
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
I believe I possess the right combination of...and… .
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Excellent communication skills
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
추론 이해 능력
Deductive reasoning
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
논리적인 사고능력
Logical thinking
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
분석 능력
Analytical skills
Schopnost detailně hodnotit
좋은 사교성
Good interpersonal skills
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
협정 능력
Negotiation skills
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
프리젠테이션 능력
Presentation skills
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Please find my résumé / CV attached.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
I can supply references from…if required.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
References can be requested from…
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
I am available for interview on…
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
... (이름) 드림
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce neznámé
... (이름) 드림
Yours sincerely,
Formální, velmi používané, příjemce známý
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Respectfully yours,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
감사합니다. ...씨.
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem