švédsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Gentilissimo,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
In risposta all'annuncio apparso ne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Attualmente lavoro per... in qualità di...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I miei punti di forza sono...
Mina främsta styrkor är ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Mitt kompetensområde är ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Sto imparando...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Sono un(') utente esperto/a di...
Jag är en erfaren användare av ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Eccellenti doti comunicative
Utmärkt kommunikationsförmåga
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Capacità deduttive e di ragionamento
God slutledningsförmåga
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Capacità logiche
Logiskt tänkande
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Capacità analitiche
Analytisk förmåga
Schopnost detailně hodnotit
Ottime abilità interpersonali
Bra samarbetsförmåga
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Capacità di negoziazione
Bra förhandlingsteknik
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Capacità di presentazione
Bra presentationsteknik
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
In allegato trova il mio cv.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Sono disponibile per un colloquio...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
In fede,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordialmente,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
I miei più cordiali saluti,
Vördsamt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saluti
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem