maďarsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Gentilissimo,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Gentilissima,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Gentili Signore e Signori,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Alla cortese attenzione di ...,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A chi di competenza,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Gentilissimo Sig. Rossi,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Gentilissima Sig.na Verdi,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Gentilissimo Bianchi,
Kedves Smith John!
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
In risposta all'annuncio apparso ne...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
I miei punti di forza sono...
Erősségeim ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Szakterületem a ....
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Magas szinten beszélek...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Sto imparando...
Középszinten beszélek....
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Sono un(') utente esperto/a di...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Eccellenti doti comunicative
Kiváló kommunikációs készség
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Capacità deduttive e di ragionamento
Deduktív érvelés
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Capacità logiche
Logikus gondolkodás
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Capacità analitiche
Analitikus készségek
Schopnost detailně hodnotit
Ottime abilità interpersonali
Jó interperszonális készség
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Capacità di negoziazione
Jó tárgyalási készség
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Capacità di presentazione
Előadó készség/Prezentációs készség
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
In allegato trova il mio cv.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Sono disponibile per un colloquio...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
In fede,
Tisztelettel,
Formální, jméno příjemce neznámé
Cordialmente,
Tisztelettel,
Formální, velmi používané, příjemce známý
I miei più cordiali saluti,
Tisztelettel,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Saluti
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem