turecky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Monsieur,
Sayın Yetkili,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Sayın Yetkili,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Sayın Yetkili,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
Sayın Yetkililer,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Yetkili makama / merciiye,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Bey,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Sayın Dilek Hanım,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Sayın Melek Hanım,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Sayın Demet Hanım,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Sayın Alihan Erturan,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mes qualités principales sont...
Güçlü yanlarım ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mon domaine d'expertise est...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
J'ai une excellente maîtrise du...
... diline son derece hakimimdir.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
J'ai une connaissance pratique de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Je suis un utilisateur confirmé de...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellentes techniques de communication
Mükemmel iletişim becerisi
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Capacité de déduction
Tümdengelim muhakemesi
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Esprit de logique
Mantıklı düşünebilme
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Esprit analytique
Analitik düşünce
Schopnost detailně hodnotit
Compétences relationnelles
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Compétences en négociation
Anlaşma becerisi
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Capacités d'exposition
Sunum becerisi
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Je suis disponible pour un entretien le...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Saygılarımla,
Formální, jméno příjemce neznámé
Salutations distinguées,
Tüm içtenliğimle,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Saygılarımla,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Meilleures salutations,
Saygılar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem