švédsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Monsieur,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mes qualités principales sont...
Mina främsta styrkor är ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mon domaine d'expertise est...
Mitt kompetensområde är ...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
J'ai une excellente maîtrise du...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
J'ai une connaissance pratique de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jag är en erfaren användare av ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellentes techniques de communication
Utmärkt kommunikationsförmåga
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Capacité de déduction
God slutledningsförmåga
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Esprit de logique
Logiskt tänkande
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Esprit analytique
Analytisk förmåga
Schopnost detailně hodnotit
Compétences relationnelles
Bra samarbetsförmåga
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Compétences en négociation
Bra förhandlingsteknik
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Capacités d'exposition
Bra presentationsteknik
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Je suis disponible pour un entretien le...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Salutations distinguées,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Vördsamt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem