maďarsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Monsieur,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Kedves Smith John!
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mes qualités principales sont...
Erősségeim ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mon domaine d'expertise est...
Szakterületem a ....
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
J'ai une excellente maîtrise du...
Magas szinten beszélek...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
J'ai une connaissance pratique de...
Középszinten beszélek....
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Je suis un utilisateur confirmé de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellentes techniques de communication
Kiváló kommunikációs készség
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Capacité de déduction
Deduktív érvelés
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Esprit de logique
Logikus gondolkodás
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Esprit analytique
Analitikus készségek
Schopnost detailně hodnotit
Compétences relationnelles
Jó interperszonális készség
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Compétences en négociation
Jó tárgyalási készség
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Capacités d'exposition
Előadó készség/Prezentációs készség
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Je suis disponible pour un entretien le...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Tisztelettel,
Formální, jméno příjemce neznámé
Salutations distinguées,
Tisztelettel,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Tisztelettel,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Meilleures salutations,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem