finsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Monsieur,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Hyvä Rouva,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Hyvä vastaanottaja,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mes qualités principales sont...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mon domaine d'expertise est...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
J'ai une excellente maîtrise du...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
J'ai une connaissance pratique de...
Minulla on hyvät perustaidot...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Je suis un utilisateur confirmé de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellentes techniques de communication
Erinomainen kyky kommunikoida
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Capacité de déduction
Deduktiivinen ajattelu
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Esprit de logique
Looginen ajattelu
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Esprit analytique
Analyyttiset taidot
Schopnost detailně hodnotit
Compétences relationnelles
Hyvät ihmissuhdetaidot
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Compétences en négociation
Neuvottelukyvyt
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Capacités d'exposition
Esiintymistaidot
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Suosituksia voi pyytää...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Je suis disponible pour un entretien le...
Olen saatavilla haastatteluun...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
Salutations distinguées,
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Kunnioittavasti,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Meilleures salutations,
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem