dánsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Monsieur,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Madame,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Aux principaux concernés,
Til hvem dette ankommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Monsieur Dupont,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Madame Dupont,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Mademoiselle Dupont,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Madame Dupont,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Monsieur Dupont,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mes qualités principales sont...
Mine styrker er...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mon domaine d'expertise est...
Mit ekspertområde er...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
J'ai une excellente maîtrise du...
Jeg råder fremragende over...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
J'ai une connaissance pratique de...
Jeg har en fungerende viden om...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Excellentes techniques de communication
Fremragende kommunikations evner
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Capacité de déduction
Deduktiv argumentation
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Esprit de logique
Logisk tænkning
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Esprit analytique
Analytiske evner
Schopnost detailně hodnotit
Compétences relationnelles
Gode interpersonel evner
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Compétences en négociation
Forhandlings evner
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Capacités d'exposition
Præsentations evner
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referencer kan rekvieres fra...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Je suis disponible pour un entretien le...
Jeg er ledig til et interview den...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Salutations distinguées,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Med respekt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Meilleures salutations,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem