čínsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Kirjoitamme teille liittyen...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Haluaisin hakea ... paikkaa...
我想申请...一职
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
我对此工作很感兴趣,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
我想为您工作,因为...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Vahvuuksiini kuuluvat...
我的强项是...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
我很适合这个职位,因为...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Asiantuntemukseni keskittyy...
我的专长是…
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
即使在压力下我也能保持高标准。
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
我的母语是...,但我也会说...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Hallitsen ...kielen loistavasti...
我熟练掌握...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Minulla on hyvät perustaidot...
我能用...语进行工作交流
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
我在...领域有...年工作经验
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
我是...的熟练使用者
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
出色的沟通技能
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Deduktiivinen ajattelu
演绎推理能力
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Looginen ajattelu
逻辑性思考
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analyyttiset taidot
分析技能
Schopnost detailně hodnotit
Hyvät ihmissuhdetaidot
良好的人际交往技能
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Neuvottelukyvyt
谈判技能
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Esiintymistaidot
观点陈述能力
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
附件中含有我的个人简历。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Suosituksia voi pyytää...
可以从...处获得推荐信
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Olen saatavilla haastatteluun...
我可以在...的时候接受面试
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Ystävällisin terveisin,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Parhain terveisin,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem