španělsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Distinguidos Señores:
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi ŝatus labori por vi, por...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Miaj fortoj estas...
Mis puntos fuertes son...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mia areo de kompetenteco estas...
Mi área de conocimiento es...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mi havas bonegan komandon de...
Tengo un manejo excelente de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mi havas mezan scion de...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mi havas... jarojn de sperto en...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Mi estas sperta uzanto de...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excelentes habilidades de comunicación
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukta rezonado
Razonamiento deductivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logika rezonado
Razonamiento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analizaj kapabloj
Capacidad de análisis
Schopnost detailně hodnotit
Bonaj interhomaj kapabloj
Buena comunicación interpersonal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negocadaj kapabloj
Aptitudes de negociación
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentaj kapabloj
Habilidad para hablar en público
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Vi trovos mian karierresumo kune.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Vi povas akiri referencojn el...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Altestime,
Se despide cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Atentamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Respetuosamente,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Ĉion bonan,
Saludos,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem