portugalsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi ŝatus labori por vi, por...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Miaj fortoj estas...
Meus pontos fortes são...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mia areo de kompetenteco estas...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mi havas bonegan komandon de...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mi havas mezan scion de...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mi havas... jarojn de sperto en...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Mi estas sperta uzanto de...
Eu tenho experiência em /com ...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excelente habilidade de comunicação
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukta rezonado
Raciocínio dedutivo
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logika rezonado
Pensamento lógico
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analizaj kapabloj
Habilidades analíticas
Schopnost detailně hodnotit
Bonaj interhomaj kapabloj
Bom relacionamento interpessoal
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negocadaj kapabloj
Habilidades de negociação
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentaj kapabloj
Habilidades de comunicação
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Vi trovos mian karierresumo kune.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Vi povas akiri referencojn el...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Estou disponível para entrevista em ..
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Altestime,
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Com elevada estima,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Ĉion bonan,
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem