maďarsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Mi aludas al via reklamo en... de la....
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi ŝatus labori por vi, por...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Miaj fortoj estas...
Erősségeim ...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mia areo de kompetenteco estas...
Szakterületem a ....
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mi havas bonegan komandon de...
Magas szinten beszélek...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mi havas mezan scion de...
Középszinten beszélek....
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mi havas... jarojn de sperto en...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Mi estas sperta uzanto de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Kiváló kommunikációs készség
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukta rezonado
Deduktív érvelés
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logika rezonado
Logikus gondolkodás
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analizaj kapabloj
Analitikus készségek
Schopnost detailně hodnotit
Bonaj interhomaj kapabloj
Jó interperszonális készség
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negocadaj kapabloj
Jó tárgyalási készség
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentaj kapabloj
Előadó készség/Prezentációs készség
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Vi trovos mian karierresumo kune.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Vi povas akiri referencojn el...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Altestime,
Tisztelettel,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Tisztelettel,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Tisztelettel,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem