dánsky | Fráze - Přihláška | Motivační dopis

Motivační dopis | Životopis | Referenční dopis

Motivační dopis - Úvod

Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem dette ankommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardní vzorec pro podání žádosti o zaměstnání, jehož reklamu jste viděli v novinách nebo časopise
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardní vzorec použitý při odpovědi na inzerát zveřejněny on-line
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardní vzorec pro vysvětlení, kde jste našli inzerát na danou práci
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Vzorec použitý při žádosti o zaměstnání, na které jste viděli reklamu v časopise nebo periodiku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardní vzorec pro podání žádosti o práci
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Používá se jako úvodní věta k popsání současného zaměstnání a co to obnáší

Motivační dopis - Argumentace

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Používá se k vysvětlení, proč chcete určitou práci
Miaj fortoj estas...
Mine styrker er...
Používá se, abyste ukázali, jaké jsou vaše klíčové přednosti
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Používá se při reflektování vašich slabých stránek, ale také pro ukázání, že jsou určeny ke zlepšení v těchto oblastech
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Používá se pro vysvětlení, co z vám dělá ideálním kandidátem pro danou práci
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Používá se, pokud jste nikdy neměli možnost pracovat v určitém oboru podnikání, ale můžete prokázat kvality z jiných zkušeností, které jste nabyli
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Používá se pro vysvětlení, jaké dovednosti vás dělají vhodným kandidátem pro danou práci
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Mia areo de kompetenteco estas...
Mit ekspertområde er...
Slouží k ukázání, ve které oblasti práce jsou vaše hlavní atributy a zkušenosti
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Slouží k prokázání své zkušenosti v určitém oboru a schopnost získat nové dovednosti
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Používá se pro vysvětlení, proč jste dobrým kandidátem na danou práci s využitím zkušeností získaných z předchozího zaměstnání
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Používá se k ukázání, že můžete pracovat v náročném prostředí byznysu
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Používá se k ukázání, že máte o práci osobní zájem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Používá se pro zvýraznění vašeho životopisu a k ukázání, jak dobře vám práce bude vyhovovat
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Používá se pro zobrazení, jaké dovednosti jste získali od vašeho aktuálního zaměstnání
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Slouží k zobrazení další dovedností získané z aktuálního zaměstnání. Dovednosti, které by mohly být normálně spojeny s vaším pracovním názvem

Motivační dopis - Dovednosti

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Používá se pro poukázání na svůj rodný jazyk a také další jazyky, ve kterých mluvíte plynule
Mi havas bonegan komandon de...
Jeg råder fremragende over...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na vysoké úrovni
Mi havas mezan scion de...
Jeg har en fungerende viden om...
Slouží k zobrazení cizích jazyků, ve kterých můžete komunikovat na středně pokročilé úrovni
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Používá se k ukázání svých zkušeností v určité oblasti v rámci byznysu
Mi estas sperta uzanto de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Používá se k ukázání, který počítačové softwary ovládáte
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Používá se k ukázání, jak vyrovnané jsou vaše schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Fremragende kommunikations evner
Schopnost sdílet informace se svými kolegy a vysvětlit jim dané úkoly
Dedukta rezonado
Deduktiv argumentation
Schopnost porozumět a vysvětlit věci rychle a efektivně
Logika rezonado
Logisk tænkning
Schopnost logicky uvažovat v co nejvíce propracované podobě
Analizaj kapabloj
Analytiske evner
Schopnost detailně hodnotit
Bonaj interhomaj kapabloj
Gode interpersonel evner
Schopnost efektivně řídit a komunikovat se svými kolegy
Negocadaj kapabloj
Forhandlings evner
Schopnost účinně vytvářet s jinými společnostmi obchodní spolupráce
Prezentaj kapabloj
Præsentations evner
Schopnost komunikovat své myšlenky efektivně, a to před velkou skupinou lidí

Motivační dopis - Závěr

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro danou společnost
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Používá se na závěr pro naznačení o možnosti pohovoru
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že váš životopis je součástí e-mailu.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference
Vi povas akiri referencojn el...
Referencer kan rekvieres fra...
Standardní vzorec pro sdělení zaměstnavateli, že jste ochotni poskytnout reference a koho mohou kontaktovat
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jeg er ledig til et interview den...
Používá se k naznačení, kdy máte čas na pohovor
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Používá se k podání preferovaných kontaktních údajů a k poděkování zaměstnavateli za posouzení vaší žádosti
Altestime,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Med respekt,
Formální, velmi nepoužívané, příjemce známý
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem